FABIO PRAVISANI – ARTIST STATEMENT

ANCORA IMPARO.
(Ik leer nog steeds)

- Michelangelo Buonarotti 1475 - 1564

Fabio Pravisani is geboren in 1971 in Egmond aan Zee.

Hij is begonnen met beeldhouwen nadat hij als vrijwilliger enkele jaren werkzaam was in Bronsgieterij de Hooischuur in Oudorp, alwaar hij kennis maakte met de beginselen van het bronsgieten. Het duurde niet lang voordat hij zelf ook eens probeerde een beeldje te maken en in brons te gieten. Daarna volgde een tweede beeld en voor hij het wist liep deze hobby uit de hand.
Hij boetseert een beeld eerst in klei of was alvorens het in brons te gieten. Als autodidact moest hij het modelleren uit boeken en dvd’s leren en uit het bekijken van oneindig veel beelden waar het ook maar kon. Aangezien beeldhouwen een moeilijke en tijdrovende bezigheid is, is hij zich bewust van het feit dat hij nooit uitgeleerd zal zijn.

Zijn thema’s zijn dierfiguren die hij stileert waarbij hij zoekt naar sierlijke lijnen en volumes. Daarbij haalt hij vooral inspiratie uit beeldhouwwerk van de oude Egyptenaren, de Amsterdamse school en Art Deco. Zijn dierfiguren bezitten een strengheid en een solide en compacte vormgeving die een zekere monumentaliteit heeft. Deze stilering past hij ook toe in enkele torso’s. Daarin wordt de stilering nog iets verder doorgevoerd, waarin het lijnenspel gebruikt wordt om de dynamiek van een beeld te accentueren.

Daarnaast maakt hij ook figuren in realistische stijl, waarin hij meer zijn voorbeeld neemt aan de kunst uit de Renaissance en de negentiende eeuwse academische stijlen. Onderwerpen zijn vrouwfiguren, torso’s en ideële gezichten, waarbij hij ernaar streeft om een ingetogen uitstraling in een beeld te realiseren.
Een andere liefde koestert hij voor portretten. Het puzzelen aan een buste om het karakter van een persoon zo goed mogelijk te treffen is voor hem een spannend en soms tegelijk frustrerend  proces.

Fabio Pravisani heeft diverse werken in de openbare ruimte staan.

“Het Derper Vraauwtje” in Egmond aan zee
“Het kussende kaasmeisje” in Alkmaar
“Maria Tesselschade” in Alkmaar
“Carel Fabritius” in Middenbeemster
“René Descartes” in Egmond aan den hoef
” Jacoba van Tongeren” in Amsterdam

Exposities

Galerie de Kapberg in Egmond aan den hoef
Museum Het Schip in Amsterdam

Fabio Pravisani doet ook mee aan beeldhouwcompetities waarbij hij is doorgedrongen tot de finale van de” Nederlandse Portretprijs” 2019, met een portret van Reinbert de Leeuw. En de finale van de ” Premio Internazionale Michelangelo Buonarotti” 2021 met een portret van zijn moeder.

ANCORA IMPARO.
(I'm still learning)

- Michelangelo Buonarotti 1475 - 1564

Fabio Pravisani is born in 1971 in  Egmond aan Zee (The Netherlands).

He started sculpting after having started working as a volunteer at bronze foundry De Hooischuur in Oudorp (the Netherlands), where he learned all the basics of bronze casting.
After having worked there for a few years he tried to model and cast a small sculpture of his own. A second sculpture soon followed and before he knew it it got out of hand and turned into a almost full time job.
He starts off modeling a sculpture in clay or wax before casting it. As a self taught artist he learned from reading manuals and watching dvd’s and from studying sculptures in museums and wherever he could. Knowing that sculpting is a very hard and time consuming process, he realizes he will never stop learning.

His themes are animals which are stylized, where he looks for elegant lines and volumes.
He gets his inspiration from ancient Egyptian art, the Art Deco period and the Amsterdam school. His animal sculptures possess a tightness and solid, compact design, which lends his works a certain monumentality. He also applies this stylization to a range of torsos. Here the abstraction is carried a bit further and the lines in these works are used to accentuate the dynamics of the piece.

Besides this he also makes sculputeres in a more realistic style, in which he gets his inspiration from the Renaissance and 19th century academic style. Subjects are the female form, torsos and ideal faces, in which he looks for a subdued air in his work.
He holds a particular love for portraiture. The difficulty to capture the character of the person to be portrayed is both exhilarating and frustrating at the same time.

Fabio Pravisani has several sculptures in the public domain.

“Het Derper Vraauwtje” in Egmond aan zee
“Het kussende kaasmeisje” in Alkmaar
“Maria Tesselschade” in Alkmaar
“Carel Fabritius” in Middenbeemster
“René Descartes” in Egmond aan den hoef
” Jacoba van Tongeren” in Amsterdam

Expositions

Galerie de Kapberg in Egmond aan den hoef
Museum Het Schip in Amsterdam

Fabio Pravisani also participates in art competitions, he managed to reach the finals of “De Nederlandse Portretprijs” in 2019 with a portrait of Reinbert De Leeuw. He also reached the finals of the “Premio Internationale Michelangelo Buonarotti” with a portrait of his mother.

ANCORA IMPARO.

- Michelangelo Buonarotti 1475 - 1564

Fabio Pravisani è nato nel 1971 a Egmond aan Zee (Olanda)

Ha iniziato a scolpire dopo aver lavorato come volontario nella fonderia di bronzo De Hooischuur a Oudorp (Olanda), dove ha imparato tutte le basi della fusione in bronzo. Dopo poco ha provato a modellare e fondere la sua prima scultura. Ben presto ne seguì una seconda e prima che se ne rendesse conto l’amore per la scultura gli sfuggì di mano e si trasformò in una impegno quasi a tempo pieno. Modella le sue sculture prima in argilla o cera per poi fonderle in bronzo. Come artista autodidatta ha dovuto imparare la tecnica attraverso la lettura di manuali e la visione di dvd, mentre l’ispirazione gli arriva dallo studio di sculture presenti nei musei e ovunque si trovi un’opera d’arte. Sapendo che scolpire è un processo molto difficile e dispendioso in termini di tempo, si rende conto che non smetterà mai di imparare e che la sua vita sarà uno studio continuo.

I suoi temi sono animali stilizzati, in cui è sempre alla ricerca di linee e volumi eleganti. Trae ispirazione dall’antica arte egizia, dal periodo Art Deco e dalla scuola di Amsterdam. Le sue sculture di animali possiedono un design solido e compatto, che conferisce alle sue opere una certa monumentalità. Applica questa stilizzazione anche ad una serie di busti. Qui l’astrazione viene portata ancora po’ più in la e le linee in questi casi vengono utilizzate per accentuare la dinamicità dell’opera. La sua arte non si ferma qua; realizza anche sculture in uno stile più realistico, per le quali trae ispirazione dallo stile accademico del Rinascimento e del XIX secolo. I soggetti sono la forma femminile, i ritratti e visi idealizzati, in cui cerca di infondere un’aria sommessa. Ha un amore particolare per la ritrattistica. La difficoltà di catturare l’anima della persona ritratta è allo stesso tempo stimolante e frustrante.

Fabio ha diverse opere nello spazio pubblico

“Het Derper Vraautje” a Egmond aan Zee
“Het Kussende Kaasmeisje” ad Alkmaar
“Maria Tesselschade” ad Alkmaar
“Carel Fabritius” a Middenbeemster
“René Descartes” ad Egmond aan de Hoef
“Jacoba Van Tongeren” ad Amsterdam

Esposizioni

Galleria “de Kapberg” Egmond aan de Hoef
Museum “Het Schip” Amsterdam

Fabio Pravisani partecipa anche a competizioni d’ arte. Ha raggiunto un posto in finale della “Nederlandse Portretprijs” 2019, con un busto di Reinbert de Leeuw. Ha anche raggiunto un posto in finale del “Premio internazionale Michelangelo Buonarroti” 2021 con ritratto di sua madre.